Afbeelding

Integriteit van het openbaar bestuur

Opinie

Integriteit van het openbaar bestuur

Burgemeester, integriteit van het openbaar bestuur. Wat houdt dat in? “Het integriteitsbeleid is sinds de jaren ’90 steeds belangrijker is geworden. In het kort komt het erop neer dat we als overheid op een betrouwbare en verantwoorde manier omgaan met de verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de middelen die we hebben als overheid. Dat beleid geldt ook mensen die voor ons werken, dus ook voor mensen die wij op tijdelijke basis inhuren. Voor iedereen die voor de overheid werkt geldt dat je integer bent en daarnaar handelt.”

Waar vinden we de integriteitsvoorwaarden waaraan een openbaar bestuurder moet voldoen? “Integriteitsvoorwaarden zijn in veel wetten geregeld. We hebben daarvoor zowel nationaal als lokaal beleid geformuleerd. We hebben daar de afgelopen jaren heel veel in geïnvesteerd. De eed of belofte is de basis waarop de integriteit drijft. Niet alleen raadsleden maar ook de burgemeester en ambtenaren leggen de ambtseed af. ”

Wat zijn voorbeelden van niet-integer handelen? “Als ik het bij mezelf houd is een goed voorbeeld de bevoegdheid die ik heb om bepaalde evenementen wel of niet door te laten gaan. Als het goed is dan is daarbij mijn drijfveer de inhoud en mag mijn beslissing daarover niet gevoed worden omdat ik iemand wel of niet aardig vind, dus geen vriendjespolitiek.”

Is integer handelen iets wat je kunt leren of zit het in je? “Ik geloof in de goedheid van de mens. Bijna iedereen heeft wel een soort moreel kompas waarop je kunt koersen, maar daarmee zijn niet alle situaties altijd helemaal duidelijk. Het is niet altijd zwart-wit. Sommige situaties zijn dat wel waardoor het makkelijker is te beoordelen of iets wel of niet kan, maar soms zit je in een soort grijze zone en dan wordt het moeilijker. In geval van twijfel is het altijd verstandig met iemand te overleggen en naar diens mening te vragen. Integriteit kan in een aantal gevallen afhangen van de samenhang van omstandigheden en factoren.”

Heeft Doetinchem een integriteitsbeleid met daarin regels? “Doetinchem heeft een integriteitsbeleid en alle medewerkers leggen in mijn handen de eed of belofte af. De bewoordingen kunnen verschillen maar de strekking is voor iedereen hetzelfde ongeacht of het om raadsleden, ambtenaren of burgers in tijdelijke dienst gaat.”

Wat kan of moet men doen als er twijfel bestaat over de integriteit van een bestuurder of ambtenaar?  “Laat ik vooropstellen dat we niet in een politiestaat leven. Er moet wel gerede twijfel bestaan over iemands integriteit voordat men stappen onderneemt, maar als die twijfel er echt is dan moet men het ook aanhangig maken. Een melding kan van binnenuit de organisatie komen maar ook van buitenaf. In het geval van de gemeente Doetinchem kan men zich tot mij wenden. De daarna te volgen stappen worden volgens het integriteitsprotocol gedaan. De identiteit van de melder wordt zonder zijn of haar toestemming niet bekend gemaakt.” 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier