Rechts staan de hoge silo's van Reudink en ForFarmers, die beide tot hetzelfde concern behoren. Foto: Henri Bruntink

Rechts staan de hoge silo's van Reudink en ForFarmers, die beide tot hetzelfde concern behoren. Foto: Henri Bruntink

Koerswijziging ForFarmers: van groei naar lokaal en duurzamer

Zakelijk

LOCHEM – De al lang aangekondigde strategiewijziging van ForFarmers is donderdagochtend (17/11) geopenbaard. Om beter te kunnen inspelen op snel veranderende marktomstandigheden heeft de veevoedergigant vijf strategische principes aangescherpt. Er wordt minder ingezet op groei en de nadruk komt te liggen op wat ‘een nog meer lokale marktaanpak’ wordt genoemd. De focus komt volledig te liggen op de weg naar een duurzame veehouderij, zowel in ecologisch als economisch opzicht.

De koerswijziging moet leiden tot een rendement op geïnvesteerd vermogen van ten minste 10 procent in 2025. ‘Sinds de lancering van de strategie in 2020 is de nadruk op het verduurzamen van de agrarische sector verder toegenomen, onder meer door maatregelen die versneld zijn voorgesteld of doorgevoerd als onderdeel van de EU Green Deal’, zo is te lezen in een persbericht van het Lochemse bedrijf.

De resultaten kwamen ook onder druk te staan door stijgende prijzen van grondstoffen. Die prijzen werden door de oorlog in Oekraïne bovendien heel volatiel. Met name de schommelingen zijn lastig door te berekenen in de prijzen die de klanten betalen. Ook ziet het bedrijf de noodzaak om meer consolidatie en samenwerking in de keten, van voerproducent tot retailer.

Vijf principes
ForFarmers zegt de kennis, kunde en middelen te hebben om de eigen positie in de veranderende marktomstandigheden te versterken. De eerder gelanceerde missie, ‘For the Future of Farming’, blijft de leidraad. Een duurzame veehouderij, in zowel ecologische als economische zin, wordt een belangrijk uitgangspunt.

Vooruitlopend op de herijking van de strategie paste ForFarmers vorig jaar haar werkwijze aan; meer verantwoordelijkheid kwam te liggen bij de lokale managementteams. Dit vormt de basis om te voldoen aan het eerste principe van de herziene strategie: de lokale teams zijn leidend zodat nóg dichter op de klant gewerkt kan worden. Zij worden ondersteund door de centrale afdelingen en maken gebruik van de kennis en ervaring die binnen de groep aanwezig is, zoals op het gebied van innovatie.

Totaaloplossingen
Het tweede principe: ForFarmers vindt zichzelf de partij bij uitstek om zich te onderscheiden per markt en per segment om een gedifferentieerd aanbod te bieden, ingegeven door de lokale situatie per sector. Het aanbod kan variëren van totaaloplossingen gericht op het optimale rendement, tot het leveren van specifieke producten die in uitdagende marktomstandigheden het meest passend zijn voor de veehouder.

Op de derde plaats zet ForFarmers nadrukkelijker in op duurzame oplossingen die tegemoetkomen aan maatschappelijke thema’s, zoals het gebruik van alternatieve grondstoffen, circulariteit en het verder terugdringen van (stikstof)uitstoot. Dit vertaalt zich in nog actievere inzet op samenwerking tussen de ketenpartijen in de verschillende mark. Dat is het vierde principe.

Prijzen
Tenslotte blijft ForFarmers trouw aan het – vijfde – principe, te weten goed voer leveren tegen competitieve prijzen, die bijdragen aan een rendabele bedrijfsvoering voor het concern en haar klanten. Daarvoor blijft de onderneming zich richten op optimaal efficiënte en effectieve bedrijfsprocessen.

Hoewel groei niet langer een hoofddoel is wordt nog wel gekeken naar mogelijkheden voor fusies of overnames in de thuismarkten. Daarbij moet het bij voorkeur gaan om kandidaten die cultureel - qua land en bedrijf - goed passen.

Transitie
ForFarmers schrijft: ‘De veehouderij staat voor de uitdaging om een steeds groter aantal mensen te voeden en tegelijkertijd de impact van de productie van dierlijke eiwitten op klimaat en natuur te verminderen. ForFarmers geeft daarom, in lijn met het derde en vierde strategische principe, de duurzaamheidsagenda Going Circular in Strategie 2025 een extra impuls.’

Hiervoor wordt een nieuwe divisie ingericht met daarin de activiteiten van de biologische dochteronderneming Reudink en ForFarmers DML. Hiermee wordt ingespeeld op trends als klimaat, dierenwelzijn en voedselverspilling. Te denken valt aan het gebruik van alternatieve grondstoffen en reststromen uit de voedingsindustrie.

Geen winstverwachting
In financieel opzicht streeft ForFarmers naar een rendement op geïnvesteerd vermogen (EBIT) van minimaal 10 procent in 2025. Het uitspreken van jaarlijkse winstverwachting blijft voortaan achterwege. Snel veranderde markten, onzekere geopolitieke ontwikkelingen en nog te verwachten rijksbeleid maken dit lastig. Het dividendbeleid blijft gelijk en is erop gericht een contant dividend uit te keren van tussen de 40% en 60% van de onderliggende winst na belasting.

De deze week door het bestuur voorgedragen nieuwe CEO Theo Spierings moet uitvoering gaan geven aan de nieuwe strategie. Hij treedt op 1 januari aan.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant