Afbeelding

De kracht van de lokale overheid

Opinie

De kracht van de lokale overheid

Burgemeester, wat is de kracht van de lokale overheid en met name in onze gemeente? “De kracht van de lokale overheid is bestuurskracht wat wil zeggen of de provincie en de gemeente in staat zijn hun bestuurlijke taken naar behoren uit te voeren. Ik denk dat wij er als gemeente goed opstaan en dat heeft ook te maken met onze schaalgrootte. Belangrijk is vacatures in het ambtelijk apparaat vervuld te krijgen en te houden. In de huidige arbeidsmarkt is dat niet altijd gemakkelijk. Met name bij handhaving wordt dat moeilijker. In het afgelopen boekjaar hadden we een overschot op de post Salarissen. Dat lijkt leuk maar in feite is het een signaal. Voor mensen die in onze gemeente willen wonen en werken geldt dat wat ze voor wat ze bij ons verdienen meer terugkrijgen in termen van leef comfort dan in het Westen. Dat is de boodschap die wij uitdragen.”

Het lokaal bestuur heeft de laatste jaren steeds meer verantwoordelijkheden gekregen. Heeft het ook de middelen en de kracht om die waar te maken? “Wij kunnen het bij ons goed aan maar er zijn ook gemeenten die daar meer moeite mee hadden en nog steeds hebben. Vaak zijn dat vooral de kleinere gemeenten. Door sommige taken gezamenlijk op te pakken lukt het toch nog aardig. Om een voorbeeld te noemen. De ICT doen wij als Doetinchem voor bijna alle overheden in onze regio. Als iedere gemeente dat voor zich zou moeten doen zou dat onmogelijk zijn.”

Welke rol kunnen inwoners spelen bij de uitvoering van taken en hoe is dat in Doetinchem geregeld? “Eén van de belangrijkste zaken is inwonerparticipatie. Het gaat er daarbij om dat we onze inwoners tijdig en goed informeren. Dat betekent niet altijd dat we taken afschuiven maar wel dat we onze inwoners meer bij de gang van zaken betrekken.” 

Wat zijn concrete voorbeelden van de manier waarop de lokale overheid in onze gemeente burgerparticipatie ondersteunt?  “Het grootste voorbeeld uit de laatste jaren is het aanvalsplan binnenstad. Dat gaat over wat je samen kunt doen en welk beleid je daarover formaliseert. Een ander voorbeeld is de Sociale Raad die meedenkt en adviezen uitbrengt voor het beleid.”

Gaan we een nieuw soort democratie tegemoet? “Ik heb daar onlangs met heel veel collega-burgemeesters over van gedachten gewisseld. Je ziet dat er spanningen ontstaan en wij vragen ons af hoe zich dit in de toekomst gaat ontwikkelen. Er zijn daarover veel vragen die niet helemaal irreëel zijn maar waar nog geen antwoorden op zijn. Eén van die vragen is bijvoorbeeld ‘Is er in 2050 nog wel een gemeente zoals wij die nu kennen’. De hele samenleving is in beweging.”

Wordt de nieuwe samenleving van bovenaf aangestuurd of komt er een ‘Doetinchems model’? “Uiteindelijk hebben we een gekozen volksvertegenwoordiging waar we niet aan moeten willen tornen. Met de investeringen die we al gedaan hebben en nog gaan doen denk ik dat wij het hier helemaal niet zo slecht doen. Om van een Doetinchems model te spreken gaat misschien iets te ver maar in het huidige coalitieprogramma staan uitgangspunten die burgerparticipatie sterk ondersteunen.”

Tekst Bert Vinkenborg

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier